TUINMACHINES MARIEVOET

HomeWebshopContactInfoMijn accountBlog

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
De consument heeft het recht aan Tuinmachines Marievoet mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete, mits opgave van een geldig motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de aankoop van het product.
Ondernemingsgegevens
Tuinmachines Marievoet
Molenstraat 173
1880 Nieuwenrode, België
georges.marievoet@telenet.be
Tel: +32 472 35 13 71
BTW: BE 0884.507.762
Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van Tuinmachines Marievoet  biedt haar klanten de mogelijkheid om tuinmachines en accessoires online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Tuinmachines Marievoet assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Tuinmachines Marievoet.
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
Vervoerskosten worden berekend per km met name 0.53€/km.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met ons. (zie artikel 12).
Tuinmachines Marievoet is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tuinmachines Marievoet is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tuinmachines Marievoet.
Tuinmachines Marievoet is gerechtigd om -zonder opgave van redenen-bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Tuinmachines Marievoet assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Tuinmachines Marievoet . De artikelen worden afgehaald door de klant of worden thuis naar de klant verzonden op de in de bevestigingsmail aangeduide datum.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
– contant / bancontact
– via overschrijving
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Tuinmachines Marievoet.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tuinmachines Marievoet te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Tuinmachines Marievoet beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Tuinmachines Marievoet zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 7: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
Artikel 8: Garantie
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Tuinmachines Marievoet  klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Tuinmachines Marievoet.
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.
Een bijkomende voorwaarde die vaak opgelegd wordt door onze leveranciers voor het recht op behoud van garantie is dat de aangekochte tuinmachines jaarlijks binnengebracht worden voor een jaarlijks onderhoud.
Artikel 9: Verzakingstermijn
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:
De consument heeft het recht aan Tuinmachines Marievoet mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Tuinmachines Marievoet en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Tuinmachines Marievoet, Molenstraat 173,1880 Nieuwenrode, België.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
Artikel 10: Privacy
Tuinmachines Marievoet verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Tuinmachines Marievoet toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Tuinmachines Marievoet bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Tuinmachines Marievoet uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Tuinmachines Marievoet, Molenstraat 173, 1880 Nieuwenrode, België of per mail georges.marievoet@telenet.be.
Tuinmachines Marievoet respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Tuinmachines Marievoet ter consultatie, wijziging of verwijdering.
Tuinmachines Marievoet maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Tuinmachines Marievoet houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Tuinmachines Marievoet.
Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Tuinmachines Marievoet om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 12: Tuinmachines Marievoet Klantendienst
De Tuinmachines Marievoet klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 35 13 71, via e-mail op georges.marievoet@telenet.be.
Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Tuinmachines Marievoet. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Tuinmachines Marievoet kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.
Artikel 14: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel (België) bevoegd.
Alle prijzen zijn inclusief BTW

Leveringsbeleid:
Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór [17:00] worden gedaan, proberen wij de volgende dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Afdrukken


Alle prijzen zijn Inclusief BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop gemaakt met EasyWebshop